Friday, 5 February 2016

Pay Fixation


ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന വിവരങ്ങളും, ശമ്പളനിർണയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

മാസ്റ്റർ സ്കെയിൽ


17000-500-20000-550-22200-600-25200-650-27800-700-29900-800-33900-900-37500-1000-42500-1100-48000-1200-54000-1350-59400-1500-65400-1650-72000-1800-81000-2000-97000-2200-108000-2400-120000


Pay Fixation Model

എക്സൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ

ശമ്പളനിർണയത്തിന് സഹായകരമാവുന്ന രണ്ട് എക്സൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു


CLICK HERE TO READ TENTH PAY COMMISSION REPORT IN DETAIL


No comments:

Post a Comment