Saturday, 27 February 2016

Plus-One History; Short Notes


കാസർഗോഡ്  ജില്ലയിലെ കയ്യൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായ ശ്രീ.സുജിത്.കെ  ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി-ചരിത്രം പാഠഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. പാഠഭാഗങ്ങളിലെ പ്രധാന പോയന്റുകൾ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ഈ കുറിപ്പുകൾ പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമായിരിക്കും.

അതാത് തീമുകളുടെ പേരിനോടൊപ്പമുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക് ചെയ്ത് കുറിപ്പുകൾ വായിക്കാനും, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

Theme One: From the Beginning of Time

THEME Two : WRITING AND CITY LIFE (ANCIENT MESOPOTAMIA)

Theme Three : An Empire across Three Continents

Theme Four :  THE CENTRAL ISLAMIC LANDS

Theme Five : Nomadic Empires

Theme Six : The Three Orders 

Theme Seven : Changing Cultural Traditions

Theme Eight : Confrontation of Cultures

Theme Nine : The Industrial Revolution

Theme Ten : Displacing Indigenous Peoples

Theme Eleven : Paths to Modernization

Plus-Two History; Short Notes

കാസർഗോഡ്  ജില്ലയിലെ കയ്യൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായ ശ്രീ.സുജിത്.കെ  രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി-ചരിത്രം പാഠഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. പാഠഭാഗങ്ങളിലെ പ്രധാന പോയന്റുകൾ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ഈ കുറിപ്പുകൾ പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമായിരിക്കും.

അതാത് തീമുകളുടെ പേരിനോടൊപ്പമുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക് ചെയ്ത് കുറിപ്പുകൾ വായിക്കാനും, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

THEME ONE :  BRICKS, BEADS AND BONES (THE HARAPPAN CIVILIZATION)


THEME TWO : KINGS, FARMERS AND TOWNS..., EARLY STATES AND ECONOMIES (C.600 BCE-600 CE) (Political and Economic History from the Mauryas to the Guptas)


Wednesday, 10 February 2016

Plus One ; Sociology - Study Notes

പ്ലസ് വൺ 'സോഷ്യോളജി' വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പഠനക്കുറിപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

വയനാട് ജില്ലയിലെ മുട്ടിൽ ഓർഫനേജ് വോക്കേഷണൽ & ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ സോഷ്യോളജി അധ്യാപകനായ യസീർ പി.കെ (Yaseer P.K, WOVHSS, Muttil, Wayanad) തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ.  പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, അദ്ധ്യാപകർക്കും മാത്രമല്ല., വിഷയത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്റെ  "SOCIOLOGICAL IMAGINATION" എന്ന ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്.

ഒന്നാം വർഷ സോഷ്യോളജി പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ പത്ത് അദ്ധ്യായങ്ങളേയും അധികരിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ അതത് അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ ലിങ്കുകളിലൂടെ വായിക്കാനും, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓരോ പാഠഭാഗത്തിലേയും പ്രധാന പോയന്റുകളും, ആശയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപവും ലഭിക്കാൻ യാസിർ സാറിന്റെ കുറിപ്പുകൾ  സഹായകരമാണെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. Tuesday, 9 February 2016

Summer Skill Skool for Plus-Two Students

‘Vacations’ were once synonymous to fun and frolic. It was a tranquil time for games, adventures, roaming about with friends and so on.  Nowadays, summer vacations are increasingly becoming a structured episode for students when every attempt is made to guide their energy for productive purposes. In the highly competitive environment, student’s holidays have become a time to hone their skills. Making optimum use of their summer vacations, students now enroll for summer training camps to upgrade their skills that are imperative to stand out in academic as well as career pursuits.

For the Students of final year Higher Secondary who are looking for an innovative summer course, Additional Skill Acquisition Programme (ASAP) has come up with “Summer Skill Skool ” with loads of activities and training modules on various skill sectors in pursuing one’s passion.

The ‘Summer Skill Skool’ is aimed at students who are on the lookout for an immediate  job, imparting the requisite skills to help students enhance their employability skills and explore hands-on-experience.  ASAP opts for fun and activity based learning, with internships so that a student is properly acquainted with all the experience needed for the job market. ASAP has rolled out a plethora of courses for students during the Annual Summer Vacation of 2016.

Last date for registration is 12 Feb 2016Friday, 5 February 2016

Pay Fixation


ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന വിവരങ്ങളും, ശമ്പളനിർണയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

മാസ്റ്റർ സ്കെയിൽ


17000-500-20000-550-22200-600-25200-650-27800-700-29900-800-33900-900-37500-1000-42500-1100-48000-1200-54000-1350-59400-1500-65400-1650-72000-1800-81000-2000-97000-2200-108000-2400-120000


Pay Fixation Model

എക്സൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ

ശമ്പളനിർണയത്തിന് സഹായകരമാവുന്ന രണ്ട് എക്സൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു


CLICK HERE TO READ TENTH PAY COMMISSION REPORT IN DETAIL


Wednesday, 3 February 2016

National Dailies Encourage our ActivitiesBeing situated in a remote village area., far away from city centre; our innovative programmes often lose public attention. Some of our national dailies recognise the value of our hard work. Given below is a good example to show 'how the news media  encourage a village government school to bloom'.

‘Jabir Mushthari’ from ‘The Hindu’ reports....,


Monday, 1 February 2016

ഭൂമിത്രസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്


പുല്ലുപോലും മുളക്കാതിരുന്ന പരന്നപറമ്പെന്ന മൊട്ടക്കുന്നിനെ ഹരിതാഭമാക്കുകയാണ് രാമചന്ദ്രൻ സാറും, അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഭൂമിത്രസേനയിലെ കുട്ടികളും. കേരള പരിസ്ഥിതി-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പാണ് ഭൂമിത്രസേനക്ക് വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

മരങ്ങളും ചെടികളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും, വെള്ളവും, വളവും നൽകി അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും  മാത്രമല്ല രാമചന്ദ്രൻ സാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നത്. ഗതകാല തലമുറയിൽ നിന്നും നാം കടം വാങ്ങിയ ഈ ഭൂമിയെ ആഘാതമേൽപ്പിക്കാതെ അടുത്ത തലമുറക്ക് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന സന്ദേശം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ  ഭൂമിയുടെ ഈ കൂട്ടുകാർ സമൂഹത്തോട് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട്.2015 ലെ ആഗസ്ത് 17 തിങ്കളാഴ്ച  ഭൂമിത്ര സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകിക്കൊണ്ട് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ പ്രൊഫ.ശോഭീന്ദ്രൻ ക്യാമ്പസിലെത്തി. അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നിരവധി പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളും, ഊർജവുമാണ് ഭൂമിത്രസേനാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്.  പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ തന്റെ അനുഭവ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പങ്കുവെച്ചു. അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.....

ഭൂമിയുടെ കൂട്ടുകാരുടെ സേനക്ക് സാർത്ഥകമായ ഒരു ദിനമാണ് പ്രൊഫ.ശോഭീന്ദ്രൻ സമ്മാനിച്ചത്....